Coachbureau Thomas

Algemene Leveringsvoorwaarden en Klachtenregistratie

Regelende de rechtsverhouding tussen Coachbureau Thomas, gevestigd te Groningen aan het adres Verlengde Nieuwstraat 29 en haar opdrachtgevers


Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle offertes en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aan de eventuele algemene voorwaarden, die de wederpartij van Coachbureau Thomas hanteert, komt geen werking toe.


Artikel 2: Wijzigingen

De wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Coachbureau Thomas en de wederpartij zijn overeengekomen.


Artikel 3: Offertes en overeenkomsten

1. De offertes en aanbiedingen van Coachbureau Thomas zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Dit betekent dat de offertes en aanbiedingen niet anders zijn dan een aanbod tot het doen van een tegenaanbod.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod door middel van het voor akkoord ondertekenen van de orderbevestiging Coachbureau Thomas heeft bereikt.

3. In de offerte is een voor die opdracht toepasselijke annuleringsregeling opgenomen.


Artikel 4: Ontbinding

1. Coachbureau Thomas behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht danwel andere onvoorziene omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

2. De wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige verplichting die hij uit hoofde van de overeenkomst met Coachbureau Thomas heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld, heeft Coachbureau Thomas alsdan, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel geheel of gedeeltelijke nakoming te vorderen, alsmede in beide gevallen een volledige schadevergoeding.


Artikel 5: Opschortingsrechten

Indien Coachbureau Thomas een opeisbare vordering heeft op de wederpartij of indien bij haar ernstige twijfel rijst ten aanzien van zijn solvabiliteit, is zij gerechtigd verdere door haar te verrichten prestaties op te schorten, totdat de opdrachtgever een eventuele achterstand in de nakoming van zijn verplichtingen heeft aangezuiverd, danwel een door Coachbureau Thomas te bepalen zekerheid heeft gesteld voor nakoming van verdere verplichtingen uit de overeenkomst. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Coachbureau Thomas lijdt of nog zal lijden als gevolg van de opschorting van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Voor wanprestatie, waaronder mede is te verstaan iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit overeenkomst danwel onrechtmatige daad is Coachbureau Thomas slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

2. De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in dit artikel lid 1 bepaald, betreft evenzeer de door Coachbureau Thomas ingeschakelde hulppersonen ongeacht het feit of zij al dan niet als ondergeschikten van Coachbureau Thomas zijn aan te merken.


Artikel 7: Betalingen

1. Betalingen aan Coachbureau Thomas dienen te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek, met uitzondering van eventueel schriftelijk toegestane kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting en zonder dat een beroep op opschorting of schuldvergelijking mogelijk is.

2. Indien de wederpartij 21 dagen na de factuurdatum al dan niet met toestemming nog niet heeft betaald, is de wederpartij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Coachbureau Thomas behoudt zich het recht voor deze wettelijke rente in rekening te brengen.

3. De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

4. Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan Coachbureau Thomas verschuldigd alle kosten, welke zij maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, de buitengerechtelijke daaronder begrepen. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gefixeerd op vijftien procent van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de hierop drukkende BTW.


Artikel 8: Klachtenregistratie

Wanneer Coachbureau Thomas ingebreke blijft, kunt u een klacht indienen. De termijn hiervoor is een maand. U kunt per email een klachtenformulier aanvragen en deze ingevuld terugsturen. Binnen 2 dagen reageert Coachbureau Thomas op uw klacht. We maken binnen twee weken een afspraak om uw klacht te bespreken en op te lossen. 


Artikel 9: Vertrouwelijkheid

Alle informatie die Coachbureau Thomas ontvangt van haar opdrachtgevers en de medewerkers wordt vertrouwelijk behandeld. 


Contact